Secondary Ashram

R.C.Patel Madhyamik Ashram Shala, Shirpur

ESTD. Year - Jun/1995

R.C.Patel Madhyamik Ashram Shala, Nimzari

ESTD. Year - Jun/1997

R.C.Patel Madhyamik Ashram Shala, Waghadi

ESTD. Year - Jun/1997