Primary Ashram

R.C.Patel Anudanit Prathmik Ashram Shala, Shirpur

ESTD. Year - Jun/1988

R.C.Patel Anudanit Prathmik Ashram Shala, Nimzari

ESTD. Year - Jun/1991

R.C.Patel Anudanit Prathmik Ashram Shala, Waghadi

ESTD. Year - Jun/1992

R.C.Patel Anudanit Prathmik Ashram Shala, Asali

ESTD. Year - Jun/2003